Odborná spolupráca

Na projekte spolupracujú inštitúcie a odborníci , ktorí majú dlhoročné skúsenosti s výživovým poradenstvom a výskumom mlieka a mliečnych výrobkov:

 

MUDr. Alžbeta Béderová, CSc. vedúca Poradne zdravej výživy pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave, popredná slovenská odborníčka na výživu s vyše 40-ročnými profesionálnymi skúsenosťami v  problematike zdravej výživy, životného štýlu a ich vplyvu na zdravie našej populácie. Výsledky výskumnej činnosti slúžili pre potreby WHO a pre rezorty zdravotníctva, poľnohospodárstva a školstva. Okrem výskumno-preventívnej činnosti vypracováva expertné posudky na nové potravinové výrobky, výživové doplnky a inú odbornú a posudkovú činnosť Výsledky prezentovala v domácich i zahraničných odborných časopisoch a na vedeckých kongresoch, ale zároveň operatívne a aktuálne popularizovala aj pre širokú verejnosť. Je autorkou výchovného videofilmu a celého radu zdravotno- edukačných letákov. Aktuálne témy z oblasti výživy a zdravého životného štýlu pravideľne popularizuje v printových a audiovizuálnych médiách. Je členkou Združenia pre zdravie a výživu, kde sa aktívne zapája do edukačných a preventívnych projektov.

 

Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc. – vedúci Biocentra Modra pre Odbor technologických inovácií a spolupráce s praxou Výskumného ústavu potravinárskeho, autor mnohých odborných článkovHlavným predmetom činnosti ústavu je vedecko-výskumná a vývojová činnosť v oblasti potravinárskej chémie, analytickej chémie, mikrobiológie, molekulárnej biológie, genetiky, potravinárskej informatiky a celého komplexu technológií vrátane procesov hygieny a sanitácie pre rôzne odvetvia potravinárskeho priemyslu. Výskumný ústav potravinársky NPPC vykonáva tiež poradenskú a expertíznu činnosť, napr. aj formou overovania potravinárskych technológií v oddelení poloprevádzky na pracovisku Biocentrum Modra. Poradenskou a expertíznou činnosťou významne napomáha prenosu vedy do praxe. Okrem poradenstva v oblasti potravinárskych technológií, hygieny, potravinárskej legislatívy a pod. NPPC – VÚP poskytuje tiež poradenstvo výrobcom pri príprave špecifikácií pre chránené označenia v systéme Politiky kvality EÚ.

 

Ing. Karol Herian, CSc.  veľmi významný odborník na výživu a stravovanie s bohatými teoretickými i praktickými skúsenosťami vo vedeckej, výskumnej a riadiacej činnosti v mliekarenskom priemysle. Pôsobil ako riaditeľ Výskumného ústavu mliekárenského v Žiline, významnou mierou sa spolupodieľal na vypracovávaní koncepčných zámerov mliekarenského priemyslu na Slovensku pre MP SR, organizovaní rôznych odborných školení, seminárov, konferencií a medzinárodných podujatí.  Počas svojho pôsobenia  publikoval vyše 300 odborných príspevkov, bol  vedúcim riešiteľom  desiatky výskumných prác, ako aj vedúcim  mnohých diplomových prác,  prednášal na viacerých našich univerzitách a tiež i v zahraničí. Je autorom 7 vynálezov v oblasti proteolytických enzýmov a mliekarenskej technológie. Založil a  bol  šéfredaktorom odborného bulletinu Mliekarstvo, ktorý redakčne pripravoval nepretržite celých 38 rokov. Pričinil sa o obnovenie  propagácie mlieka cez Svetový deň mlieka,  viedol  celoštátne Súťaže o najlepšieho mladého mliekara.

Počas svojho pôsobenia zastával mnohé významné funkcie, ako predseda Odbornej sekcie v SVTS, v predstavenstve Slovenského mliekárenského zväzu, v Predsedníctve Slovenskej  akadémií pôdohospodárských vied , ako predseda štátnicových komisií na našich univerzitách, ako člen dizertačnej komisie STU i SPU, v rôznych redakčných radách a v ďalších odborných komisiách.  Zastával tiež významné funkcie v medzinárodných mliekarenských organizáciách, a to ako prezident Slovenského mliekarenského komitétu v  Medzinárodnej mliekarenskej federácii IDF , ako člen Európskej mliekarenskej asociácie a tiež ako medzinárodný rozhodca na Käsiade t.j. na svetových syrárskych súťaž v Hopfgartene – Rakúsko.

Za svoju  odbornú činnosť  bol ocenený bronzovou , striebornou a zlatou medailou Ministerstva pôdohospodárstva SR za zásluhy o rozvoj, je nositeľom najvyššieho vyznamenania Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied za rozvoj poľnohospodárskej vedy,  Svetová poľnohospodárska a potravinárska  organizácia  FAO  v Ríme ho ocenila Bronzovou medailou za rozvoj potravinárstva. Získal mnoho čestných titulov a madailí z univerzít – STU Nitra, UVLF Košice, FCHPT STU Bratislava, je držiteľom mnohých  ďalších diplomov a ocenení  od mliekárenských i odborných inštitúcii. Je nositeľom prestížnej ceny „Génius Líci Solnensis“, vyznamenania za verejnú činnosť od mesta Žiliny, ako aj ceny Juraja Fándlyho  a Pamätnej medaily ŽSK. Dlhé roky  pôsobil ako predseda správnej rady spotrebiteľov (redakcia Terč),  aktívne pôsobí v Rotary klube s humanitným zameraním pri organizovaní mnohých charitatívnych podujatí. Za predsednícku činnosť v Rotary klube v Žiline získal od od guvernéra distriktu Rotary International  Cenu Tomáše J. Bati a cenu Paul Harris Fellow-a.

 Zastáva funkcie v štátnicových a doktorandských komisiách vysokých škôl. Podieľa sa na vydávaní viacerých knižných publikáciách s mliekárenskou tematikou, napísal  niekoľko sto populárnych článkov o mlieku a mliečnych výrobkoch.  Pomáha pri organizácii celoslovenských slávností s mliekárenskou tematikou, ako sú Ovenálie, Bačova cesta, jarmoky syrov, súťaže kvality syrov a pod. Je aktívnym poradcom a školiteľom pre mliekárov, syrárov i chovateľov produkčných zvierat.