Podporujú nás

Projekt svojou prirodzenou autoritou zaštiťujú a podporujú významné osobnosti vedeckého, kultúrneho a umeleckého života, pochádzajúce z nášho regiónu. Významne tým napomáhajú rozvoju regionálneho poľnohospodárstva, obnove života na vidieku a spoluvytvárajú motiváciu pre ľudí, aby na ňom žili a pracovali:

 

Mgr. arch. Aurel Fábri

Aurel Fábri (1958) vyštudoval architektúru na VŠVU v Bratislave. Pracoval v popredných projekčných kanceláriách v Prahe, v Londýne, Terste, Regensburgu a Temešvári. Je autorom mnohých úspešne realizovaných projektov, medzi ktoré patria obchodné centrá a projekty multikín, kancelárske komplexy, rekonštrukcie historických budov, rodinné domy, ako aj riešenia interiérov. V rokoch 2009 až 2011 pôsobil ako pedagóg na Raffles BIFT International College v Pekingu, kde prednášal dizajn architektúry a interiérov. Počas pobytu v Pekingu začal objavovať kultúru a život súčasnej modernej Číny a spoznávať jej bohaté dejiny a kultúrne dedičstvo. V autorských kresbách zachytil historické pamiatky v Pekingu a fotografoval atmosféru miest, ktoré navštívil na cestách po Číne. Na čínsku kultúru sa autor zameriava i vo svojej doktorandskej práci. Na Technickej univerzite vo Viedni pracoval pod vedením profesora Williama Alsopa na dizertačnej práci s názvom „Aplikácia čínskych kultúrnych tradícií v modernej architektúre.“Aktuálne už siedmy rok pôsobí ako pedagóg na univerzite Nottingham (The University of Nottingham) v meste Ningbo na severovýchode Číny. Je rodákom z Vrábeľ. 

 

Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.

Jozef Bátora (1950) študoval odbor archeológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú absolvoval roku 1973. Titul doktora filozofie(PhDr.) obhájil na FiF UK rigoróznou skúškou roku 1976. Vedeckú hodnosť kandidáta vied (CSc.) obhájil dizertačnou prácou v Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Nitre roku 1982. Na docenta (doc.) sa habilitoval na Masarykovej univerzite v Brne roku 2000. Titul doktor vied (DrSc.) obhájil doktorskou dizertáciou v Archeologickom ústave SAV v Nitre roku 2001. Profesorské konanie absolvoval a titul profesora (prof.) získal roku 2003 na Masarykovej univerzite v Brne. Je vedúcim vedeckým pracovníkom Archeologického ústavu SAV v Nitre a vysokoškolským pedagógom na Katedre archeológie FiF UK v Bratislave. Ako vysokoškolský pedagóg prednášal resp. prednáša na viacerých domácich i zahraničných univerzitách. Je riadnym členom Učenej spoločnosti SAV a členom korešpondentom Nemeckého archeologického ústavu v Berlíne. Pôsobil tiež v Berlíne v Institut für Prähistorische Archäologie na Freie Universität, vo Franfurkte nad Mohanom v Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts Frankfurt am Main,  v Poznani v Instytut Prahistorii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań , ako aj v vo Viedni v Institut für Ur- und Frühgeschichte Universität Wien a v Mníchove v Institut für Ur- und Frühgeschichte und Provinzialrömischen Archäologie der Ludwigs-Maximilians-Universität München. Vedie výskumy archeologického náleziska európskeho významu zo staršej dobe bronzovej v lokalite Vráble-Fidvár