Bezpečnosť potravín

Bezpečné potraviny. Hygienicky a zdravotne bezchybné.

Bezpečnosť potravín je aplikáciou postupov na vyhnutie sa potenciálne nebezpečným ohrozeniam zdravia pri ich výrobe, manipulácii a umiestňovaní na trh. Systém pre analýzy rizika HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) v oblasti bezpečnosti potravín pokrýva celý proces ich výroby z farmy až ku konzumentovi, a jeho prostriedkom je komplexná a dôsledná vnútropodniková implementácia a trvalé dodržiavanie prísnych právnych noriem EÚ a SR v oblasti  bezpečnosti potravín a krmív, potravinovej hygieny, správneho a bezpečného výrobného cyklu, systému vysledovateľnosti, kontroly a riadenia rizík. Výsledným cieľom je zabezpečenie ochrany všetkých potravinových a výživových produktov pred mechanickými, toxickými, chemickými alebo fyzikálnymi kontamináciami a tým aj zaručenie vysokej bezpečnosti a výživnej hodnoty potravín pre konzumenta.

Naše produky sú bezpečné. Disponujeme všetkými, na to potrebnými úradnými registráciami, osvedčeniami i prísnymi skúškami:

Úradné kontroly a dohľad

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Regionálna veterinárna a potravinová správa a Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, ako príslušné orgány štátnej správy vykonávajú dohľad a uskutočňujú prísne kontroly dodržiavania veterinárnych požiadaviek i príslušných požiadaviek potravinového práva.